wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
wykonawstwo_1.jpg

2020-08-24

Wykonawstwo

Wykonanie obiektu o konstrukcji drewnianej musi być zgodne z projektem. Zwracać należy uwagę szczególnie na:

  1. Konieczność dostawy elementów o klasie i parametrach przekroju zgodnych z zaprojektowanymi. Nie dopuszcza się zmiany wymiarów przekroju elementów na placu budowy w stosunku do dostarczonych, np. poprzez przecinanie.
  2. Zgodność wbudowanych elementów konstrukcyjnych z zaprojektowanymi (pod względem materiału, klasy, parametrów przekroju). 
  3. Zamontowanie wszystkich elementów oraz zachowanie właściwej izolacji od części obiektu wykonywanych w technologiach mokrych.
  4. Zachowanie projektowanych schematów statycznych (np. jeśli zaprojektowany został element pracujący jako belka dwuprzęsłowa, to nie można samowolnie zastąpić jej dwiema krótszymi, jednoprzęsłowymi).
  5. Zgodność zastosowanego pokrycia dachu z projektowanym oraz zgodność wymaganego projektowo pochylenia dachu z zasadami stosowania danego pokrycia.
  6. Zachowanie ciągłości obudowy zewnętrznej przegród o konstrukcji szkieletowej (nie wolno wykonywać otworów sprzecznie z projektem).

Dostarczane na budowę wyroby budowlane stosowane w konstrukcjach drewnianych należy weryfikować biorąc pod uwagę:

  1. Zgodność dostarczonej klasy drewna z projektowaną oraz właściwość dokumentów dopuszczających (dla wszystkich wyrobów objętych normami zharmonizowanymi wymagane są certyfikaty zgodne ze wskazanym w danej normie systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE). Jeśli producent/dostawca próbuje przedstawiać krajowy certyfikat referujący do normy innej niż zharmonizowana (np. do PN-D 94021) – nie należy przyjmować takiego certyfikatu. Zgodnie z zapisami Ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – wyroby objęte normami zharmonizowanymi mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w oparciu o te normy.
  2. Wilgotność dostarczonego drewna litego - nie może przekraczać ona 18% dla elementów konstrukcyjnych chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% dla elementów pracujących na otwartym powietrzu (NA do PN-EN 1995-1-1). 
  3. W przypadku gontów drewnianych miejsce ich produkcji w zestawieniu z miejscem wbudowania. Wyrób regionalny (patrz art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych) jest przeznaczony do lokalnego zastosowania, na terenie, na którym został wytworzony, po spełnieniu wymagań wskazanych w  wymienionym art. 8. Jest to istotne z uwagi na fakt, że spora ilość gontów dostarczana jest jako wyrób regionalny przy braku dochowania wymagań z tym powiązanych – np. gonty produkowane w województwie małopolskim czy łódzkim dostarczane są do Wrocławia, Szczecina itp. z dokumentami właściwymi dla wyrobu regionalnego. Tymczasem gont produkowany w Małopolsce jest wyrobem regionalnym tylko w Małopolsce, a aby sprzedawać go w każdym innym województwie – producent musi posiadać Aprobatę.
  4. W przypadku sklejki i innych płyt drewnopochodnych przewidzianych jako konstrukcyjne – potwierdzenie takiego przeznaczenia dostarczonych płyt. Celem wyjaśnienia – nie wszystkie oferowane na rynku sklejki i inne płyty drewnopochodne przeznaczone są do zastosowań konstrukcyjnych, dlatego nie wystarczy zamówić „jakąś” sklejkę czy płytę.

Opracowanie mgr inż. Ewa Ingeborga Kotwica