wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
adobestock_2mb.png

2022-06-13

Pozwolenie na budowę domu drewnianego

Podjęcie decyzji o budowie domu, to pierwszy krok w kierunku zamieszkania we własnych czterech kątach. W ostatnich latach coraz więcej osób zastanawia się nad wyborem domu z drewna. Domy takie są stylowe, funkcjonalne i charakteryzuje je dużo krótszy czas budowy oraz niższe koszty, a zastosowanie naturalnych materiałów budowlanych wpływa korzystnie na zdrowie mieszkańców. Kwestie pozwolenia na budowę w przypadku takich domów, dotyczą tych samych procedur co w przypadku domów wykonanych z innych materiałów.

Mniejsze obiekty, wskazane w Prawie Budowlanym możemy zbudować na podstawie zgłoszenia. Według nowelizacji Prawa Budowlanego uproszczonej procedurze administracyjnej podlegają domy do 70 m2. Przy większych domach jednorodzinnych mamy dwie drogi do wyboru - zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, chyba, że obszar oddziaływania budynku wykracza poza działkę inwestora, wówczas i tak należy uzyskać pozwolenie na budowę. Wymagana dokumentacja projektowa jest w obu przypadkach taka sama, różny jest czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę (do 65 dni) lub brak odmowy zgłoszenia (21 dni). 

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w projekcie na etapie budowy przy ścieżce pozwolenia na budowę należy złożyć projekt zamienny (zatwierdzić zmiany), w przypadku zgłoszenia - złożyć je ponownie.

Zanim złożysz wniosek

Zakup działki powinien być poprzedzony dokładną analizą uwarunkowań. Należy sprawdzić, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jeżeli tak, jakie jest przeznaczenie terenu oraz jakie możliwości zabudowy wynikają z zawartych tam zapisów.

W przypadku braku planu miejscowego należy wystąpić do gminy o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Możemy je otrzymać, jeżeli działka spełnia kilka warunków m.in. jest możliwość doprowadzenia mediów, dojazd, istniejąca zabudowa w sąsiedztwie. 
Należy pamiętać, że projekt powinien być dostosowany do uwarunkowań działki, w tym stron świata. Ten warunek w połączeniu ze zwartą bryłą, odpowiednią izolacją, szczelnością połączeń (brakiem mostków cieplnych) zapewni energooszczędność budynku.

Wniosek

Po zakupie działki i przygotowaniu projektu budowlanego przyszły właściciel może już wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Sprawę można załatwić osobiście, listownie w urzędzie właściwym ze względu na lokalizację działki, na której ma powstać obiekt budowlany lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Do wniosku dołącza się przede wszystkim:

  1. Decyzję o wydaniu warunków zabudowy, jeśli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co potwierdza, że wnioskodawca może rozporządzać terenem pod inwestycję.
  3. Projekt budowlany, który po nowelizacji prawa budowlanego musi zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz informację o obszarze oddziaływania obiektu. 
  4. Zaświadczenie o odpowiednich kwalifikacjach architektów, którzy wykonali projekt, w tym aktualne zaświadczenie o wpisaniu autorów projektu na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego.
  5. Wszystkie dane obiektu budowlanego oraz działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany, nazwę inwestora, dane i uprawnienia wszystkich projektantów oraz wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia, pozwolenia lub opinie. Ponadto wniosek powinien być dostosowany zakresem i treścią do specyfiki obiektu i poziomu złożoności robót budowlanych.

I co dalej?

Złożony wniosek zostanie sprawdzony i zweryfikowany. W przypadku braków lub błędów trzeba będzie je uzupełnić lub poprawić. Następnie urzędnik musi poinformować właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu objętego wnioskiem o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Po zebraniu i weryfikacji wszystkich niezbędnych dokumentów i zgód przygotowuje się decyzję o pozwoleniu na budowę. Można wówczas zacząć stawiać wymarzony drewniany dom. Należy również pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia jej uprawomocnienia się. 

Źródła:

  1. https://budowlaneabc.gov.pl/praktyczny-przewodnik-inwestora/wnioski-elektroniczne/pozwolenie-na-budowe/pozwolenie/
  2. https://www.dobredomy.pl/poradnik/budujemy-dom/20-krokow-do-uzyskania-pozwolenia-na-budowe/ 
  3. https://dom.wp.pl/dom-drewniany-a-prawo-czy-dom-szkieletowy-wymaga-pozwolenia-na-budowe-6732992714132160a