wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów

2020-08-03

Czyste powietrze

Kliknij obrazek aby wejść w broszurę Programu

 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” 

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz podniesienie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, co pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania. 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ile można otrzymać?  

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Dlatego też Program podzielony jest na 3 części ze względu na progi dochodowe kwalifikujące do uzyskania dofinansowania:

 1. podstawowy poziom dofinansowania, gdzie intensywność dofinansowania wynosi od 40% do 55% kosztów kwalifikowanych,
 2. podwyższony poziom dofinansowania, gdzie intensywność dofinansowania wynosi od 70% do 80% kosztów kwalifikowanych,
 3. najwyższy poziom dofinansowania, gdzie można otrzymać zwrot nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

Możliwośc dotacji z prefinansowaniem

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami Programu, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

Możliwość skorzystania z prefinansowania przysługuje beneficjentom 2) i 3) Części Programu.

Terminy i sposób składania wniosków

 1. Wnioski należy składać do jednego z 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), właściwego dla obszaru województwa, na którym zlokalizowany jest jednorodzinny budynek mieszkalny.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  1. w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
  2.  w serwisie „gov.pl”.
 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  1. poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  2.  poprzez serwis „gov.pl”.
 4. Przed złożeniem wniosku, poprzez Portal Beneficjenta, Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
 5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
 6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

 

Po więcej informacji na temat Programu wejdź na stronę internetową klikając w obrazek: