wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
93_moje_cieplo_logotyp.jpg

2023-01-20

Moje Ciepło

Program priorytetowy Moje Ciepło

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki
prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych ma na celu ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne. Przyczyni się też do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Rodzaje przedsięwzięć

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Beneficjenci

 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  1. nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
   albo
  2. złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 1.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1.01.2021 r.
 2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

Program priorytetowy Moje Ciepło jest realizowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Kontakt

Informacji o programie Moje Ciepło udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Wejdź na stronę www.doradztwo-energetyczne.gov.pl wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Infolinia NFOŚiGW: 22 45 90 800

 

Po więcej informacji na temat Programu wejdź na stronę internetową klikając w obrazek: