wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
stop-smog.jpg

2020-08-03

STOP smog

Program Stop Smog 

Celem Programu Stop Smog jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program jest realizowany w latach 2019 – 2024, a przewidywany budżet wynosi 696,5 mln zł.

Zmiany w Programie Stop Smog

W celu zwiększenia atrakcyjności Programu Stop Smog dokonano zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która 13 listopada 2020 r. została podpisana przez Prezydenta RP i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Zmiany obejmują m.in.:

 • rezygnację z obowiązku uchwalania gminnych programów niskoemisyjnych;
 • obniżenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych kwalifikującej do udziału w programie z nie mniej niż 2% do nie mniej niż 1 % lub nie mniej niż 20 budynków jednorodzinnych;
 • objęcie współfinansowaniem budynków jednorodzinnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych gminy;
 • obniżenie progu zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej z 50% do 30%;
 • rozszerzenie katalogu przedsięwzięć niskoemisyjnych o m.in. instalacje OZE;
 • wydłużenie terminu realizacji porozumień;
 • skrócony został okres zachowania trwałości z 10 do 5 lat;
 • umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
 • dokonanie zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozdysponowanie i rozliczanie środków. W miejsce ministra właściwego do spraw gospodarki, wstępują dwa podmioty – minister właściwy do spraw klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne;
 • likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych wraz z przyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej;
 • likwidacja urządzeń i systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych z zapewnieniem dostępu do OZE;
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Grupą docelową Programu są osoby ubogie energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • gmina może podpisać w ramach Programu umowę z mieszkańcem, który m.in.: 
  • jest właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego,
  •  jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270), na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jedno-osobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, oraz złożyła oświadczenie, w którym określiła liczbę osób w gospodarstwie domowym,
  • spełnia wskazany w ustawie próg majątkowy – w rozumienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
  • faktycznie zamieszkuje w budynku,
  • wyrazi zgodę m.in. na udostępnienie budynku do celów inwestycji,
  • spełni dodatkowe warunki określone przez gminę.

Ile możesz otrzymać?  

 • Dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania
 • Dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania
 • Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Forma wsparcia: 

 • dotacja

Wnioskodawca: 

 • Gmina
 • Powiat
 • Związek międzygminny
 • Związek metropolitalny w województwie śląskim

Ważne informacje

 • skontaktuj się z Twoim Urzędem Gminy by sprawdzić czy bierze udział w Programie Stop Smog

 

Po więcej informacji na temat Programu wejdź na stronę internetową klikając w obrazek: