wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
piec.jpg

2020-08-03

Czyste powietrze

Program realizowany w latach 2018 – 2029, a do rozdysponowania jest 103 mld zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Więcej informacji w tym zakresie otrzymasz na stronie internetowej:

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Właściciele lub współwłaścicie jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Ile możesz otrzymać?  

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Terminy i sposób składania wniosków

 1.  Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
   
 2.  Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  1. w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
  2.  w serwisie „gov.pl”.
    
 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  1. poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  2.  poprzez serwis „gov.pl”.
    
 4.  Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
   
 5.  Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
   
 6.  W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
   
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Wejdź na stronę programu

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

stop-smog.jpg

2020-08-03

STOP smog

Program realizowany w latach 2019 – 2024, a przewidziany budżet to 1,2 mld zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Program adresowany jest do wszystkich gmin mających problem z jakością powietrza na swoim terenie
 • grupą docelową Programu są osoby ubogie energetycznie, czyli takich, dla których ogrzewanie budynku pochłania ogromną część domowego budżetu, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • gmina może podpisać w ramach Programu umowę z mieszkańcem, który m.in.:
  • jest właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego
  • spełnia próg dochodowy – obecnie w gosp. 1-osobowym jest to 1743 zł netto, a w gosp. wieloosobowym 1245 zł netto – maks. dochód przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego (w rozumienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych)
  • spełnia wskazany w ustawie próg majątkowy – w rozumienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych
  • faktycznie zamieszkuje w budynku
  • wyrazi zgodę m.in. na udostępnienie budynku do celów inwestycji
  • spełni dodatkowe warunki określone przez gminę

Ile możesz otrzymać?  

 • gmina otrzymuje za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego dotacje w wysokości 70% kosztów, ale nie więcej niż średnio 37 100 zł do jednego budynku (czyli 70% od kwoty 53 000 zł) w całej puli budynków zgłoszonych do Programu – w przypadku gmin pow. 100 tys. mieszkańców dofinansowanie jest mniejsze niż 70%
 • udział własny beneficjenta końcowego może wynieść od 0% do 10% i jest określany indywidualnie przez gminę. Decyzja gminy o nałożeniu na beneficjentów obowiązku wniesienia wkładu własnego nie obniża wartości wkładu gminy, lecz podnosi sumę środków na realizację programu STOP SMOG w danej gminie

Ważne informacje

 • skontaktuj się z Twoim Urzędem Gminy by sprawdzić czy bierze udział w programie Stop Smog

Wejdź na stronę programu

prad.jpg

2020-08-03

Mój prąd

1 lipca 2021 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Korzystając z programu „Mój Prąd” możesz zyskać do 50% zwrotu kosztów inwestycji - maksymalnie 3000 zł na instalację, a koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku. Warto pamiętać, że dotacja jest również zwolniona z podatku PIT.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

 •     Jesteś osobą fizyczną wytwarzającą energię elektryczną na własne potrzeby;
 •     Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej, wydatki poniosłeś    do 1 lutego 2022 r., a instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 •     Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 •     Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu.

Wejdź na stronę Programu: Mój Prąd

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Niezbędnej pomocy udzielą Ci Doradcy Energetyczni. Kontakt w swoim województwie znajdziesz na stronie Doradztwo Energetyczne

 

 

woda.jpg

2020-08-03

Moja woda

W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r. uruchomiono drugą odsłonę programu „Moja Woda”. Wnioski o dotacje do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. (szczegółowe zasady zawarte są w programie „Moja Woda” oraz regulaminach naboru, które są dostępne na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Więcej informacji:

http://nfosigw.gov.pl/moja-woda/

 

Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy przez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. (okres kwalifikowalności kosztów: od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r.).

Program został ogłoszony 1 czerwca 2020 r. w trakcie wspólnej konferencji z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Klimatu Michała Kurtyki.

W ramach pierwszej edycji „Mojej Wody” wpłynęło ok. 25 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych. Nabór wniosków, których łączna kwota wyniosła ponad 114 mln zł, prowadzony był od 1 lipca do 31 października 2020 r. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.