wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów

2020-08-03

Czyste powietrze

Kliknij obrazek aby wejść w broszurę Programu

 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” 

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz podniesienie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, co pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania. 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ile można otrzymać?  

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Dlatego też Program podzielony jest na 3 części ze względu na progi dochodowe kwalifikujące do uzyskania dofinansowania:

 1. podstawowy poziom dofinansowania, gdzie intensywność dofinansowania wynosi od 40% do 55% kosztów kwalifikowanych,
 2. podwyższony poziom dofinansowania, gdzie intensywność dofinansowania wynosi od 70% do 80% kosztów kwalifikowanych,
 3. najwyższy poziom dofinansowania, gdzie można otrzymać zwrot nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

Możliwośc dotacji z prefinansowaniem

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami Programu, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

Możliwość skorzystania z prefinansowania przysługuje beneficjentom 2) i 3) Części Programu.

Terminy i sposób składania wniosków

 1. Wnioski należy składać do jednego z 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), właściwego dla obszaru województwa, na którym zlokalizowany jest jednorodzinny budynek mieszkalny.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  1. w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
  2.  w serwisie „gov.pl”.
 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  1. poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  2.  poprzez serwis „gov.pl”.
 4. Przed złożeniem wniosku, poprzez Portal Beneficjenta, Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
 5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
 6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

 

Po więcej informacji na temat Programu wejdź na stronę internetową klikając w obrazek:

 

prad.jpg

2020-08-03

Mój prąd

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Rodzaje przedsięwzięć oraz beneficjenci

 1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,  dofinansowania w formie dotacji można pozyskać na:

• mikroinstalację PV

• mikroinstalację PV wraz z elementem dodatkowym takim jak:
   - magazyn energii,
   - magazyn ciepła,
   - system EMS*/HEMS*.

 1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, dofinansowania w formie dotacji można pozyskać na:

• mikroinstalację PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej:
- magazyn energii,
- magazyn ciepła,
- system EMS* / HEMS*.

Grantobiorcy (wnioskodawcy)

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

 


* Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią w budynku - optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku.

* Pod pojęciem EMS (ang. energy management system) rozumie się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi, według ustalonych priorytetów a w przypadku nadmiaru produkowanej energii - oddanie do sieci energetycznej.

 

Po więcej informacji na temat Programu wejdź na stronę internetową klikając w obrazek:

stop-smog.jpg

2020-08-03

STOP smog

Program Stop Smog 

Celem Programu Stop Smog jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program jest realizowany w latach 2019 – 2024, a przewidywany budżet wynosi 696,5 mln zł.

Zmiany w Programie Stop Smog

W celu zwiększenia atrakcyjności Programu Stop Smog dokonano zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która 13 listopada 2020 r. została podpisana przez Prezydenta RP i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Zmiany obejmują m.in.:

 • rezygnację z obowiązku uchwalania gminnych programów niskoemisyjnych;
 • obniżenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych kwalifikującej do udziału w programie z nie mniej niż 2% do nie mniej niż 1 % lub nie mniej niż 20 budynków jednorodzinnych;
 • objęcie współfinansowaniem budynków jednorodzinnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych gminy;
 • obniżenie progu zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej z 50% do 30%;
 • rozszerzenie katalogu przedsięwzięć niskoemisyjnych o m.in. instalacje OZE;
 • wydłużenie terminu realizacji porozumień;
 • skrócony został okres zachowania trwałości z 10 do 5 lat;
 • umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
 • dokonanie zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozdysponowanie i rozliczanie środków. W miejsce ministra właściwego do spraw gospodarki, wstępują dwa podmioty – minister właściwy do spraw klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne;
 • likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych wraz z przyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej;
 • likwidacja urządzeń i systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych z zapewnieniem dostępu do OZE;
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Grupą docelową Programu są osoby ubogie energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • gmina może podpisać w ramach Programu umowę z mieszkańcem, który m.in.: 
  • jest właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego,
  •  jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270), na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jedno-osobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, oraz złożyła oświadczenie, w którym określiła liczbę osób w gospodarstwie domowym,
  • spełnia wskazany w ustawie próg majątkowy – w rozumienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
  • faktycznie zamieszkuje w budynku,
  • wyrazi zgodę m.in. na udostępnienie budynku do celów inwestycji,
  • spełni dodatkowe warunki określone przez gminę.

Ile możesz otrzymać?  

 • Dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania
 • Dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania
 • Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Forma wsparcia: 

 • dotacja

Wnioskodawca: 

 • Gmina
 • Powiat
 • Związek międzygminny
 • Związek metropolitalny w województwie śląskim

Ważne informacje

 • skontaktuj się z Twoim Urzędem Gminy by sprawdzić czy bierze udział w Programie Stop Smog

 

Po więcej informacji na temat Programu wejdź na stronę internetową klikając w obrazek:

 

cieplemieszkanie-logo-bez-tla-1(1).png

2023-01-18

Ciepłe Mieszkanie

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Cel Programu

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza ,ograniczenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Dla kogo?

Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabory wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Na co?

Na przedsięwzięcia dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Rodzaje przedsięwzięć

1) Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do Programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa w regulaminie Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu
mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni
nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Budżet

Budżet Programu wynosi 1 400 000 000 zł.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026, przy czym:

1) zobowiązania podejmowane będą do 30.06.2024 r. (zawieranie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) umów z gminami),
2) środki wydatkowane będą przez wfośigw do 31.12.2026 r.

Przewidziane są dwa nabory dla gmin w trybie ciągłym:
– pierwszy nabór został uruchomiony w dniu 21 lipca 2022 r. i trwał do dnia 31.12.2022 r.

UWAGA: I nabór został zakończony!!!
– drugi nabór zostanie uruchomiony do 31.12.2023 r., w zależności od dostępności środków;

Warto także zapoznać się z dotychczasowymi pytaniami dotyczącymi Programu oraz udzielonymi odpowiedziami! Znajdziesz je na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Kontakt

Informacji o Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wejdź na stronę www.doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Można skontaktować sie również poprzez adres e-mail: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl

 

Po więcej informacji na temat Programu wejdź na stronę internetową klikając w obrazek:

93_moje_cieplo_logotyp.jpg

2023-01-20

Moje Ciepło

Program priorytetowy Moje Ciepło

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki
prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych ma na celu ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne. Przyczyni się też do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Rodzaje przedsięwzięć

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Beneficjenci

 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  1. nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
   albo
  2. złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 1.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1.01.2021 r.
 2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

Program priorytetowy Moje Ciepło jest realizowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Kontakt

Informacji o programie Moje Ciepło udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Wejdź na stronę www.doradztwo-energetyczne.gov.pl wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Infolinia NFOŚiGW: 22 45 90 800

 

Po więcej informacji na temat Programu wejdź na stronę internetową klikając w obrazek:

woda.jpg

2020-08-03

Moja woda

Skorzystaj z dotacji i oszczędzaj wodę

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji programu „Moja Woda”, który pomaga chronić polskie zasoby wody, łagodzić skutki suszy. Dzięki realnemu wsparciu z programu osoby fizyczne mogą otrzymać dofinansowania na budowę systemów, zatrzymujących wodę opadową do ponownego użycia na terenie prywatnej posesji.

Poprzednie dwie edycje programu „Moja Woda” cieszyły się ogromną popularnością wśród Polaków i to sprawiło, że postanowiono uruchomić jego kolejną odsłonę, a później też zwiększyć na nią środki.
Zainteresowanie to wynika z faktu, że coraz częściej doświadczamy negatywnych skutków zmian klimatu – susz czy błyskawicznych podtopień, w związku z czym potrzebne są inwestycje, które usprawnią zatrzymywanie opadów w miejscu ich wystąpienia, zmniejszą ryzyko podtopień i złagodzą skutki suszy nawet w ramach gospodarstw domowych, a to do takich osób skierowany jest program „Moja Woda”. Poza tym skuteczne wykorzystanie wody deszczowej pomaga rozwiązać problem odprowadzenia jej do kanalizacji, a dodatkowo pozwala na oszczędzanie zużycia wody w gospodarstwie domowym. Deszczówka może służyć do podlewania roślin oraz prac porządkowych.

Dla kogo?

Program „Moja Woda”, tak jak w poprzednich edycjach, skierowany jest to osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z tego programu. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których rozpoczęto lub dopiero planowana jest budowa domu jednorodzinnego. Ważne jednak jest, aby budynek został oddany do użytkowania przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Na co?

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę oraz uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

Dofinansowanie

Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji, która obejmuje do 80% kosztów kwalifikowanych, na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych. Wnioski o rozliczenie razem z dokumentami potwierdzającymi wydatek oraz potwierdzającymi wykonanie należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy przez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. (okres kwalifikowalności kosztów: od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r.).

Program został ogłoszony 1 czerwca 2020 r. w trakcie wspólnej konferencji z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Klimatu Michała Kurtyki.

W ramach pierwszej edycji „Mojej Wody” wpłynęło ok. 25 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych. Nabór wniosków, których łączna kwota wyniosła ponad 114 mln zł, prowadzony był od 1 lipca do 31 października 2020 r. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.