wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
piec.jpg

2020-08-03

Czyste powietrze

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” 

Program realizowany będzie w latach 2018 – 2029, a do rozdysponowania jest 103 mld zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz podniesienie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, co pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie otrzymasz na stronie internetowej: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoby fizyczne będą właścicielem lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ile możesz otrzymać?  

Dotacja może wynosić do 30 000 zł (1) dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 (2) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 69 000 zł (3) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Terminy i sposób składania wniosków

 1.  Wnioski należy składać do jednego z 16 wfośigw, właściwego dla obszaru województwa, na którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  1. w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
  2.  w serwisie „gov.pl”.
    
 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  1. poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  2.  poprzez serwis „gov.pl”.
 4.  Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
 5.  Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
 6.  W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Po więcej informacji na temat Programu oraz na co możesz pozyskać dofinansowanie wejdź na dedykowaną stronę internetową: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 (1) Beneficjenci podstawowego poziomu dofinansowania - osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 

(2) 1. Beneficjenci podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

(3)  Beneficjenci najwyższego poziomu dofinansowania - osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

(4) WFOŚiGW – wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

stop-smog.jpg

2020-08-03

STOP smog

Program Stop Smog 

Celem Programu Stop Smog jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program jest realizowany w latach 2019 – 2024, a przewidywany budżet wynosi 696,5 mln zł.

Zmiany w Programie Stop Smog

W celu zwiększenia atrakcyjności Programu Stop Smog dokonano zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która 13 listopada 2020 r. została podpisana przez Prezydenta RP i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Zmiany obejmują m.in.:

 • rezygnację z obowiązku uchwalania gminnych programów niskoemisyjnych;
 • obniżenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych kwalifikującej do udziału w programie z nie mniej niż 2% do nie mniej niż 1 % lub nie mniej niż 20 budynków jednorodzinnych;
 • objęcie współfinansowaniem budynków jednorodzinnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych gminy;
 • obniżenie progu zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej z 50% do 30%;
 • rozszerzenie katalogu przedsięwzięć niskoemisyjnych o m.in. instalacje OZE;
 • wydłużenie terminu realizacji porozumień;
 • skrócony został okres zachowania trwałości z 10 do 5 lat;
 • umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
 • dokonanie zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozdysponowanie i rozliczanie środków. W miejsce ministra właściwego do spraw gospodarki, wstępują dwa podmioty – minister właściwy do spraw klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne;
 • likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych wraz z przyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej;
 • likwidacja urządzeń i systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych z zapewnieniem dostępu do OZE;
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Grupą docelową Programu są osoby ubogie energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • gmina może podpisać w ramach Programu umowę z mieszkańcem, który m.in.: 
  • jest właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego
  • spełnia próg dochodowy – obecnie w gosp. 1-osobowym jest to 2100 zł netto, a w gosp. wieloosobowym 1500 zł netto – maks. dochód przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego (w rozumienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych)
  • spełnia wskazany w ustawie próg majątkowy – w rozumienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych
  • faktycznie zamieszkuje w budynku
  • wyrazi zgodę m.in. na udostępnienie budynku do celów inwestycji
  • spełni dodatkowe warunki określone przez gminę

Ile możesz otrzymać?  

 • Dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania
 • Dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania
 • Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Forma wsparcia: 

 • dotacja

Wnioskodawca: 

 • Gmina
 • Powiat
 • Związek międzygminny
 • Związek metropolitalny w województwie śląskim

Ważne informacje

 • skontaktuj się z Twoim Urzędem Gminy by sprawdzić czy bierze udział w Programie Stop Smog

Wejdź na stronę programu
https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

prad.jpg

2020-08-03

Mój prąd

15 kwietnia 2022 r. uruchomiono nabór do programu Mój Prąd 4.0. Jakie są warunki programu? Kto może otrzymać dofinansowanie? Oto odpowiedzi na te pytania i aktualne informacje!

Produkcja energii elektrycznej z promieniowania słonecznego zyskała w Polsce ogromną popularność i rozwija się w szybkim tempie. Program dofinansowań do domowej fotowoltaiki odniósł ogromny sukces, dzięki czemu powstało niemal 290 000 nowych mikroinstalacji.

„MÓJ PRĄD” 4.0 

Pierwsza edycja programu wystartowała w połowie 2019 r. i miała na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie całego kraju. Przełożyło się to na zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym oraz spełnienie międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Popularność tej metody pozyskiwania energii elektrycznej przyczyniła się do ogłoszenia kolejnych edycji programu. Dzięki przeprowadzonym do tej pory naborom nastąpiła redukcja emisji dwutlenku węgla na poziomie 1,84 mln ton w ciągu roku. 

„Mój Prąd” 4.0 to już czwarta edycja programu, która została poszerzona o możliwość dopłat do innych urządzeń energetycznych. Inwestorzy zachęcani są do korzystania i przechowywania energii, którą wytworzą, aby jak najmniej tej energii trafiało do sieci elektroenergetycznej. Ma to na celu stabilizację sieci niskiego napięcia i jej ochronę przed przeciążeniami.

DLA KOGO?

Program „Mój Prąd” przeznaczony jest dla osób fizycznych, które planują zakup fotowoltaiki, ale również dla tych, które już posiadają instalację PV. O dofinansowanie mogą jednak starać się tylko rozliczający się w systemie net-billingu, który wszedł w życie 1 kwietnia 2022 r. Prosumenci z net-meteringu, mogą wziąć udział w programie pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń. Właściciele instalacji fotowoltaicznej są zobowiązani korzystać z niej przez minimum 5 lat od daty wypłaty świadczeń. 

DOFINANSOWANIE

W czwartej edycji można otrzymać dofinansowanie nie tylko zakup fotowoltaiki, ale także urządzeń pozwalających na zużycie i przechowywanie wyprodukowanego prądu na miejscu. Maksymalna kwota, jaką prosument może uzyskać w programie „Mój Prąd” 4.0 to 20 500 zł. Pieniądze można przeznaczyć na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych oraz na zakup i montaż magazynów ciepła, w tym zasobników c.w.u, buforów i pomp ciepła. Dofinansowanie obejmuje również przedsięwzięcia, które będą polegać na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła. 

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie: https://mojprad.gov.pl/

woda.jpg

2020-08-03

Moja woda

Nabór nowych wniosków w Programie Moja Woda został zakończony 10 czerwca 2021 r.

W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r. uruchomiono drugą odsłonę programu „Moja Woda”. Wnioski o dotacje do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. (szczegółowe zasady zawarte są w programie „Moja Woda” oraz regulaminach naboru, które są dostępne na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Więcej informacji:

http://nfosigw.gov.pl/moja-woda/

 

Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy przez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. (okres kwalifikowalności kosztów: od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r.).

Program został ogłoszony 1 czerwca 2020 r. w trakcie wspólnej konferencji z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Klimatu Michała Kurtyki.

W ramach pierwszej edycji „Mojej Wody” wpłynęło ok. 25 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych. Nabór wniosków, których łączna kwota wyniosła ponad 114 mln zł, prowadzony był od 1 lipca do 31 października 2020 r. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.