wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
piec.jpg

2020-08-03

Czyste powietrze

Program realizowany w latach 2018 – 2029, a do rozdysponowania jest 103 mld zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Więcej informacji w tym zakresie otrzymasz na stronie internetowej:

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Właściciele lub współwłaścicie jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Ile możesz otrzymać?  

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Terminy i sposób składania wniosków

 1.  Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
   
 2.  Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  1. w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
  2.  w serwisie „gov.pl”.
    
 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  1. poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  2.  poprzez serwis „gov.pl”.
    
 4.  Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
   
 5.  Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
   
 6.  W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
   
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Wejdź na stronę programu

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

stop-smog.jpg

2020-08-03

STOP smog

Program realizowany w latach 2019 – 2024, a przewidziany budżet to 1,2 mld zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Program adresowany jest do wszystkich gmin mających problem z jakością powietrza na swoim terenie
 • grupą docelową Programu są osoby ubogie energetycznie, czyli takich, dla których ogrzewanie budynku pochłania ogromną część domowego budżetu, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • gmina może podpisać w ramach Programu umowę z mieszkańcem, który m.in.:
  • jest właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego
  • spełnia próg dochodowy – obecnie w gosp. 1-osobowym jest to 1743 zł netto, a w gosp. wieloosobowym 1245 zł netto – maks. dochód przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego (w rozumienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych)
  • spełnia wskazany w ustawie próg majątkowy – w rozumienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych
  • faktycznie zamieszkuje w budynku
  • wyrazi zgodę m.in. na udostępnienie budynku do celów inwestycji
  • spełni dodatkowe warunki określone przez gminę

Ile możesz otrzymać?  

 • gmina otrzymuje za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego dotacje w wysokości 70% kosztów, ale nie więcej niż średnio 37 100 zł do jednego budynku (czyli 70% od kwoty 53 000 zł) w całej puli budynków zgłoszonych do Programu – w przypadku gmin pow. 100 tys. mieszkańców dofinansowanie jest mniejsze niż 70%
 • udział własny beneficjenta końcowego może wynieść od 0% do 10% i jest określany indywidualnie przez gminę. Decyzja gminy o nałożeniu na beneficjentów obowiązku wniesienia wkładu własnego nie obniża wartości wkładu gminy, lecz podnosi sumę środków na realizację programu STOP SMOG w danej gminie

Ważne informacje

 • skontaktuj się z Twoim Urzędem Gminy by sprawdzić czy bierze udział w programie Stop Smog

Wejdź na stronę programu

prad.jpg

2020-08-03

Mój prąd

Program realizowany w latach 2019 – 2025, a do rozdysponowania jest 1 mld zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących potrzebom istniejących budynków mieszkalnych
 • instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r.
 • inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby, ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, posiada licznik dwukierunkowy i została przyłączona do sieci

Ile możesz otrzymać?  

 • dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i sposób składania wniosków

 • nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym (terminy naborów znajdziesz na stronie https://mojprad.gov.pl)
 • od 31.03.2020 r. wnioski składa się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą portalu beneficjenta (strona www właściwego wojewódzkiego funduszu) lub serwisu „gov.pl”

Wejdź na stronę programu

 • Mój Prąd 
 • więcej informacji o programie: szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony Doradztwo Energetyczne
woda.jpg

2020-08-03

Moja woda

W związku z ogromnym zainteresowaniem Polaków programem „Moja Woda”, budżet programu na 2020 r. został wyczerpany. Z końcem września br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zamkną przyjmowanie wniosków elektronicznych. Wszystkie wnioski, które zostaną zarejestrowane elektronicznie do końca września a do końca października 2020 roku dotrą do wojewódzkich funduszy w wersji papierowej, zostaną rozpatrzone w tym roku.

Minister Klimatu zapowiada kontynuację wsparcia budowy przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę od początku 2021 r. – zachęcamy do śledzenia stron internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej

Pierwszy nabór w programie „Moja Woda” został skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogli otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r. Środki Narodowego Funduszu w wysokości ponad 100 mln zł oraz wojewódzkich Funduszy w wysokości 4,67 mln zł są przeznaczone na dofinasowanie m.in. zakupu, montażu i uruchomienia instalacji pozwalających na zatrzymanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Finansowane mogły być również przewody odprowadzające wody opadowe, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, oczka wodne, instalacje rozsączające oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.